Fullständiga villkor


§1 Former av medlemsavtal
Medlemsavtal som erbjuds är månadsavtal och förskottsbetalat solkort. Minsta inledande avtalsperiod är tolv månader om inte annat avtalats. Vid beviljande av medlemskap skall medlemsavgiften betalas.


För att få teckna månadsavtal via autogiro krävs det att personen kan legitimera sig med ett giltigt svenskt id-kort och är 18 år fyllda.


Förskottsbetalat medlemskap kan köpas av personer utan svenskt id-kort men krav finns att kunna uppvisa en giltig legitimationshandling.


För betalning via autogiro finns särskilda bestämmelser (§13 och beskrivning av autogiro).
Minimiåldern för att få teckna ett medlemsavtal hos Tacko S är 18 år.


Genom tecknande av avtal erhåller medlemmen rätt att nyttja den solariumanläggning som medlemskapet gäller, på de villkor som gäller för solariumanläggningen och i enlighet med detta avtal. 


§2 Avtalsperiod och uppsägning av avtal   
Månadsavtal via autogiro löper tillsvidare under betalningstiden och uppsägning kan ske tidigast tre (3) månader innan avtalsperioden löper ut.  Uppsägning av avtalet skall göras skriftligen  och lämnas till Tacko S  alternativt personligen till personal på anläggningen. Uppsägning via e-post accepteras ej. Uppsägningstiden är tre (3) månader, och avtalet skall uppgöra att gälla tre (3) månader från tidpunkten för mottagande av skriftlig uppsägning. Autogirobetalande medlem som avslutar betalningar via autogiro får en inbetalningsavi för de resterande månaderna under den första ordinarie 12-månadersperioden.


Förskottsbetalt solkort berättigar till användning av solariumanläggningen för en förbestämd tidsperiod.


§3 Omedelbar uppsägning av avtal
Tacko S förbehåller sig rätten att utan angivna skäl omedelbart säga upp avtalet med medlemmen. Vid ett sådant villkor återbetalas outnyttjad medlemsavgift om sådan erhållits.
Vid grovt brott mot detta avtal, exempelvis vid utlåning av personlig kod till annan, återbetalas ej eventuell innestående medlemsavgift.


§ 4 Prisändringar
Månadsavtal via autogiro är skyddade mot prishöjningar av medlemsavgiften, med undantag för prishöjningar som beror på höjning av mervärdesskatten. Detta gäller under de första 12 månaderna, därefter kan prishöjningar förekomma och detta meddelas minst 60 dagar i förväg.
Förskottsbetalda solkort prisjusteras ej i efterhand.


§ 5 Medlemskap och personlig kod
Den personliga koden är personlig och får inte lånas ut eller överlåtas till annan person. Medlemskapet kan ej frysas eller sägas upp i förtid. Medlemskapet fortlöper enligt avtalad period.


§ 6 Ändring av personuppgifter
Medlemmen ansvarar för att informera Tacko S vid ändring av namn, adress och telefonnummer. Om medlemmen byter konto varifrån gireringar görs skall medlemmen kontakta den kontoförande banken som hanterar detta.
Ändringar av ovanstående skall ske utan dröjsmål.


§ 7 Hantering av personuppgifter
Genom att medlemmen lämnar sina personuppgifter till Tacko S accepterar medlemmen att Tacko S lagrar och hanterar personuppgifterna enligt personuppgiftslagen (PUL) för att kunna administrera medlemskapet. Medlemmen godkänner även att Tacko S får skicka ut information till denne via post, SMS och e-post. Personuppgifterna kan lämnas ut till Tacko S samarbetspartners för att de skall kunna administrera dessa informationsutskick.


På medlemmens begäran kommer Tacko S att rätta felaktiga personuppgifter. Medlemmen har även rätt att få information över de lagrade uppgifterna som Tacko S har om medlemmen.


§ 8 Personligt betalningsansvar
Medlemmen eller målsman är alltid personligt betalningsansvarig för kostnaderna i samband med medlemskapet och medlemsavtalet.


§ 9 Förändringar inom verksamheten
Tacko S förbehåller sig rätten att ändra öppettiderna samt vidta ombyggnationer av solariumanläggningen. Detta berättigar ej till förändring av redan tecknat avtal, såsom återbetalning av medlemsavgift eller rätt till uppsägning av medlemskap. Tacko S meddelar eventuella ändringar genom anslag i aktuell solariumanläggning.


Medlemskapet suspenderas (fryses) vid renovering som blockerar tillgängligheten av hela solariets samtliga solarieanläggningar. Suspenderingen sker per dag och gäller varje påbörjad dag av solariets ordinarie öppettider innan renoveringens start. Motsvarande procentsats dras av vid nästkommande faktura (autogirodragning). Det vill säga om solariet ej är tillgängligt 50 % av dagarna i en månad kommer nästkommande faktura (autogirodragning) att reduceras med 50 %.


§ 10 Övrigt
Tacko S friskriver sig från allt ansvar vad gäller förluster vid stöld, inbrott eller av annan orsak. Tacko S ansvarar heller inte för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter samt personskador som drabbat medlem på grund av olycksfall eller annan besökares handlande.


Medlemmen ansvarar själv för att denne är i sådant fysiskt skick för att kunna nyttja solarium utan att det skadar hälsan. Tacko S tar ej något ansvar för skador som åsamkas på grund av nyttjande av solarium.


Medlemmen förbinder sig vidare att inte nyttja solarium på annat sätt än vad som föreskrivs i Strålsäkerhetsmyndighetens råd vilka är bilagda till detta avtal. Tacko S ansvarar ej för några skador som kan uppkomma på grund av användning av solarium även om medlem har följt Strålsäkerhetsmyndighetens råd. All solning i solarium sker därmed på egen risk.


§ 11 Extraordinär omständighet
Tacko S är befriad från ansvar för brott mot detta avtal orsakade av omständigheter utanför Tacko S kontroll såsom arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, explosion, översvämning, annan naturkatastrof, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, allmän knapphet i transporter, varor eller energi samt varje annan oförutsedd händelse utanför Tacko S kontroll.


§ 12 Betalning via autogiro
(tilläggande villkor om autogiro vid månadsbetalning från medlemsavtalets framsida vad gäller medgivande för autogiro)
Den 28:e varje månad sker autogirering från medlemmens eller annan betalares konto. Därför förbinder sig den betalande att övervaka att likvida medel finns tillgängliga på kontot som angivits i medlemsavtalet. Om likvida medel saknas på kontot skickar Tacko S ut en betalningspåminnelse. I samband med det tillkommer en lagreglerad påminnelseavgift. Avisering anses gjort tillsvidare genom dessa villkor.


Beskrivning av autogiro
Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.


Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.


Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag då svenska banker har öppet.


Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.


Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot klockan 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.


Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bank-dagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.


Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.


Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.


Bilaga till avtalsbestämelser rekommendation Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhets rekommendationer avseende användning av solarium, bilaga till avtalsbestämmelser för medlemskap i Tacko S 

Solarium
Det finns ett tydligt samband mellan solariesolande i unga år och hudcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten avråder från att sola solarium. Särskilt barn och ungdomar, och personer med ljus och känslig hy, bör avstå från solariesolande.


I Sverige är det ungefär fyra av tio tonåringar och unga vuxna som solar solarium. Bland dem är strålskador i form av hudrodnad med smärtande solsveda inte ovanliga.


Vi avråder generellt från att sola solarium. Det gäller i synnerhet barn och ungdomar under 18 år, personer med ljus och känslig hud samt den som har många eller stora födelsemärken.


Regler för solarier
Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram särskilda regler för solarier. Bland annat får solarier inte ha en högre styrka än tropisk sol. Det betyder dubbelt så stark sol jämfört med svensk sommarsol och motsvarar UV-index 12. Vid en sådan styrka kan en ljushyad person bränna sig redan efter 10–15 minuter.


Några råd om du trots allt solar i solarium:
• Anpassa tiden i solariet efter din hudtyp och hur solkänslig du är. Överskrid inte den rekommenderade soltiden!
• Var noga med att följa det solningsschema eller den bruksanvisning som ska finnas tillgänglig vid solariet.
• Använd inte solarium om du har solat ute i solen samma dag eller om det har gått mindre än två dygn sedan du senast solade.
• Sola inte mer än fem minuter första gången.
• Sola aldrig så att huden blir röd efteråt.
• Sola inte i solarium i förebyggande syfte inför en utlandsresa. Det ger inte ett säkert skydd mot skador från solen.
• Sök läkare om dina födelsemärken börjar klia, blöda, förändras eller växa.


Strålsäkerhetsmyndighetens affisch med råd vid solariesolning ska också finnas intill varje solariebädd. Råden följer rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO) och en europeisk standard för säkrare användning av solarier.


Olika hudtyper är olika känsliga
Hudtyp I och II Rödhåriga och blonda personer med blå eller gröna ögon. De bränner sig lätt och blir aldrig eller sällan bruna. Människor med sådan hudtyp är de som löper störst risk att drabbas av malignt melanom och ska inte sola solarium.


Hudtyp III Mörkhåriga personer med bruna ögon. De bränner sig ibland men blir lätt bruna. Kan sola solarium, men bör inte göra det mer än i tre omgångar på ett år (om en solningsomgång består av tio solningstillfällen).


Hudtyp IV Vanlig hos personer med svart eller mörkbrunt hår och bruna ögon. De bränner sig sällan och blir lätt bruna. Kan sola solarium, men bör inte göra det mer än i tre omgångar på ett år (om en solningsomgång består av tio solningstillfällen).


Hudtyp V Personer med mycket mörk hud. Tål solen väl, bränner sig aldrig och blir väldigt bruna i solen.  Drabbas sällan av hudcancer.


Hudtyp VI Personer med mycket mörk eller svart hud. Tål solen väl, bränner sig aldrig och drabbas sällan av hudcancer.